Algemene voorwaarden van Bailey de hondenvriend.  

Artikel 1 definities 

 1. Opdrachtnemer: Bailey de hondenvriend geregistreerd in het KvK handelsregister onder: 636.495.43. 
 2. Opdrachtgever: De hondeneigenaar die gebruik maakt van de diensten van opdrachtnemer Bailey de hondenvriend.
 3. Diensten: De door opdrachtnemer aangeboden diensten, waaronder groepsgewijze uitlaatservice, individuele uitlaatservice, dagopvang, vakantieopvang, training en vervoerservice.
 4. Opdracht: de overeenkomst gelden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij opdrachtnemer zich verbindt na gebleken geschiktheid van de hond(en) van opdrachtgever en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de gewenste dienst, de diensten uitvoeren, tegen betaling van de hiervoor geldende, en op de website gepubliceerde, tarieven.
 5. Hond: de hond(en) van de opdrachtgever, waarvoor opdrachtgever een verplichte WA-verzekering dient te hebben afgesloten. 

 

Artikel 2 algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die opdrachtnemer voor opdrachtgever uitvoert.
 2. Via de website en/of WhatsApp van opdrachtnemer wordt opdrachtgever geïnformeerd over de diensten, tarieven en voorwaarden. 
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven en algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, waarbij wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website van opdrachtnemer. Opdrachtgever kan bij wijziging van algemene voorwaarden en/of tarieven, mist daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de opdrachtgever, geen verdere aanspraak maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van de algemene voorwaarden.
 4. Op de algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 

 

Artikel 3 aanmelding 

 1. Aanmelding: Na het door opdrachtgever invullen van het aanmeldingsformulier op de website van opdrachtnemer, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de gewenste diensten, nodigt opdrachtnemer opdrachtgever en zijn/haar hond uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
 2. Aanmeldingsformulier: het aanmeldingsformulier dient volledig en naar waarheid te zijn ingevuld en is onderdeel van de overeenkomst. 

 

Artikel 4  overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtnemer opdrachtgever heeft ingeschreven in haar administratiesysteem èn  na gebleken geschiktheid van de hond(en) en onder voorbehoud van beschikbaarheid van gewenste dienst.  
 2. Onderdeel van de overeenkomst zijn in ieder geval: 
 3. Het aanmeldingsformulier
 4. Een kennismakingsgesprek
 5. Deze algemene voorwaarden, en eventueel het sleutelcontract. 
 6. Beëindiging van de overeenkomst is mogelijk in de volgende gevallen: 
 7. Opzegging met wederzijdse goede vinden in verband met overlijden van de hond(en) van opdrachtgever. 
 8. Eenzijdige opzegging door opdrachtgever waarbij een opzegtermijn van 1 maand van toepassing is. 
 9. Eenzijdige opzegging door opdrachtnemer met een opzegtermijn van een maand indien de hond(en) van opdrachtgever ondanks verzoek van de opdrachtnemer niet (chemisch) gecastreerd worden. 
 10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van wanbetaling, of indien bijzondere omstandigheden, toe te rekenen aan het gedrag van opdrachtgever en/of het gedrag/gedragsveranderingen van zijn/haar hond hiertoe, na beoordeling van opdrachtnemer, aanleiding geven.

 

Artikel 5 aanvragen en wijzigen van diensten 

 1. Opdrachtnemer garandeert de beschikbaarheid van de dienst (met uitzondering van vakantieopvang) indien vooraf per jaar of half jaar wekelijks op één of meer vaste doordeweekse dagen een dienst van opdrachtnemer wordt aangevraagd. 
 2. Opdrachtnemer garandeert de beschikbaarheid van de dienst indien maandelijks op wisselende doordeweekse dagen een dienst van opdrachtnemer wordt aangevraagd. 
 3. Geen beschikbaarheid kan gegarandeerd worden indien er los per week, of per dag gereserveerd wordt. 
 4. Aanvragen geschiedt bij voorkeur 24 uur voorafgaand aan de gewenste datum, indien het voor opdrachtgever door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is deze termijn aan te houden, kan opdrachtgever uitsluitend telefonisch via sms of whatsapp, nog proberen een reservering te verkrijgen bij opdrachtnemer. 
 5. Wijzigen of Annulering (regulier) van een reservering met restitutie, dan wel behoud van tegoed is mogelijk indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: 
 6. de afmelding uiterlijk 24 uur voor de geplande dienst geschiedt, en 
 7. de afmelding uiterlijk om 7.00 de dag voor de gereserveerde dag door opdrachtnemer is ontvangen.
 8. Annulering van vakantieopvang dient te geschieden, minimaal 30 dagen voor aanvang van de gereserveerde periode.
 9. Indien een annulering niet aan de in het vijfde of zesde lid beschreven voorwaarden   voldoet is opdrachtnemer genoodzaakt de volledige kosten in geval van een reguliere dienst, of 50% van het overeengekomen bedrag in geval van vakantieopvang, in rekening te brengen aan opdrachtgever.

 

Artikel 6 gezondheid 

 1. Opdrachtgever dient zijn/haar hond(en) minimaal jaarlijks te laten inenten tegen: 
 2. De ziekte van Weil, Canine para-influenza en kennelhoest (Bordetella), of 
 3. Een titerbepaling van de hond voor Parvo hondenziekte en Hepatitis,  of 
 4. De jaarlijkse cocktailinenting. 

Hiervan dient opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar en niet jonger dan een week.  

 1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn/ haar hond vrij is van teken, vlooien en regelmatig ontwormd wordt. 
 2. Opdrachtgever dient elke verandering zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid van de hond onverwijld te melden aan opdrachtnemer. 
 3. Opdrachtnemer kan geen diensten in de groepsverband aanbieden aan de hond(en) van opdrachtgever die loops zijn of een besmettelijke ziekte hebben. 
 4. Opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer om, ingeval van een ongeval en spoedeisendheid, dit naar beoordeling van opdrachtnemer, op de kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hieromtrent zo spoedig mogelijk ingelicht. 

 

Artikel 7 aansprakelijkheid.  

 1. Onder schade in dit artikel wordt verstaan: schade, materieel dan wel immaterieel, waaronder begrepen reeds ontstane alsmede toekomstige schade, gevolgschade, persoonsschade: waaronder begrepen: lichamelijke dan wel geestelijk letsel, ziekte overlijden, schade aan de hond; waaronder begrepen: fysiek dan wel geestelijk letsel, ziekte overlijden schade als gevolg van ongewenste dekkingen. 
 2. Opdrachtgever dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten, waarbij eventuele schade veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever onder de dekking valt. 
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derde, veroorzaakt door de hond(ene). Eventuele kosten van de medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld. 
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht van te wijten zijn aan grove schuld of opzet van opdrachtnemer. 
 5. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid)opdrachtnemer niet bij machte is om diensten te vernemen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk in kennis gesteld.  Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer. 
 6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het weglopen van de hond. 
 7. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van opdrachtgever aangericht door een natte of vieze hond. 
 8. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen blijft de schadevergoeding ten allen tijden beperkt tot het overeengekomen bedrag van de dienst. 
 9. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

 

Artikel 8 betaling. 

 1. De geldelijke vergoeding (tarieven die opdrachtgever aan opdrachtnemer is verschuldigd voor de uitvoering van de overeengekomen diensten staan vermeldt op de website van opdrachtnemer.
 2. Alle op de website vermelde bedragen zijn inclusief 21% BTW. 
 3. Opdrachtgever ontvangt maandelijks achteraf van opdrachtnemer een factuur. 
 4. De betalingstermijn van de factuur is 8 dagen, te rekenen vanaf de factuur vermelde datum. Betaling geschiedt per bank, onder vermelding van het factuurnummer.
 5. In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever zal opdrachtnemer eenmalig een herinnering versturen. Bij wederom uitblijven van betaling volgt een ingebrekestelling en is opdrachtnemer gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen. Wanneer betaling wederom uitblijft zal opdrachtnemer de vordering uithanden geven aan een gerechtsdeurwaarder waarbij alle door opdrachtnemer reeds gemaakte, en nog te maken kosten om tot een volledige betaling te komen op opdrachtgever verhaald zullen worden.

 

Artikel 9 feestdagen en vakantie. 

 1. Opdrachtnemer geniet jaarlijks eind december een vakantie van een of twee weken waarin geen dienstverlening plaatsvindt. Opdrachtnemer maakt de exacte data tijdig, uiterlijk vier weken van te voren kenbaar op de website en/of WhatsApp. Ook kan opdrachtnemer genieten in de zomervakantie van een vakantie. 
 2. Op de volgende erkende feestdagen verleend opdrachtnemer tevens geen diensten: Oudjaarsdag, Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Pasen, Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren, Kerstdagen.

 

 

 

Artikel 10 overige bepalingen. 

 1. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor om bij extreme weeromstandigheden, calamiteiten, onvoorziene omstandigheden of persoonlijke onmisbaarheid de diensten aan te passen of op te schorten. 
 2. Opdrachtnemer tracht altijd vervangend vervoer te verkrijgen in geval van pech aan één van de vervoersmiddelen van opdrachtnemer. 
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de hond(en) van opdrachtgever los te laten lopen, tenzij anders is afgesproken.

 

Artikel 11 geschillen en toepasselijk recht. 

 1. In gevallen van geschillen is uitsluitend de rechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem bevoegd.
 2. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.